Oznamy

Postup pri registrácii sociálnej služby

Vytvorené: 28. marca 2017 15:00, posledná zmena: 20. decembra 2017 8:38
S účinnosťou od 1.9.2017 vstúpilo do platnosti nové usmernenie Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja č. 3/2017, ktoré u p r a v u j e postup pre právnické a fyzické osoby pri podávaní žiadosti o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „Register“) vedenom Odborom sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, postup pri zmene údajov v registri, ako aj podmienky registrácie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Postup a prílohy sú zverejnené na webovej stránke Úradu KSK: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/uzitocne-informacie/uzitocne-informacie.html

Nová aplikácia Register poskytovateľov funkčná

Vytvorené: 29. februára 2016 8:27, posledná zmena: 29. februára 2016 8:27
Oznamujeme všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí majú s KSK uzatvorenú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku a mesačnú evidenciu prijímateľov sociálnych služieb, ako aj zúčtovanie finančného príspevku realizujú prostredníctvom elektronickej aplikácie „register poskytovateľov sociálnych služieb“, že dňa 29. februára 2016 končí funkčnosť tejto aplikácie v terajšej podobe s účinnosťou od 1. marca 2016 prechádza aplikácia do nového prostredia. Táto zmena znamená, že k prihláseniu do systému bude potrebné nové prihlasovacie meno a heslo, ktoré Vám bolo odovzdané na školení v mesiaci september 2015. V prípade akýchkoľvek problémov je potrebné kontaktovať Ing. Čelkovú telefonicky alebo mailom.

Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb - zmena od 1. marca 2016

Vytvorené: 29. februára 2016 7:46, posledná zmena: 29. februára 2016 14:06
Košický samosprávny kraj oznamuje záujemcom o registráciu sociálnej služby, že s účinnosťou od 1. marca 2016 je možné žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnej služieb podať elektronicky cez portál elektronických služieb https://info.vucke.sk/Info/ServiceList/Detail/10 bez nutnosti zasielať žiadosť poštou. Pre elektronickú registráciu je nevyhnutá eID karta, t.j. elektronická identifikačná karta s podpisom. Elektronické podanie žiadosti o zápis do registra poskytovateľov, vrátane povinných prílohe, je možné využívať z dôvodu implementácie projektu Informatizácia verejnej správy.

Vyznačovanie neprítomnosti prijímateľa soc. služby v rozsahu viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní

Vytvorené: 1. apríla 2014 15:14, posledná zmena: 1. apríla 2014 15:15
Upozorňujeme všetkých poskytovateľov pobytovej ročnej sociálnej služby, že v súvislosti s § 75 ods. 16 zákona o soc. službách (sledovanie neprítomnosti prijímateľa soc. služby pre účely krátenia finančného príspevku) pribudli v aplikácii Register – Mesačná evidencia nové riadky – „mimo zariadenie dátum od“ a „mimo zariadenia dátum do“. Na základe uvedeného je potrebné pri mesačnej evidencii postupovať nasledovne: - V prípade krátkodobej neprítomnosti,(ak už klient v čase odosielania mesačnej evidencie je späť v zariadení a bol neprítomný menej ako 30 po sebe nasledujúcich dní) sa tento údaj nevyplňuje. - V prípade, že v čase odosielania mesačnej evidencie neprítomnosť klienta trvá (napr. v nemocnici), vyplní sa údaj „mimo zariadenia dátum od“... Po návrate do zariadenia sa vyplní údaj v nasledujúcej mesačnej evidencii „mimo zariadenia dátum do“ ... a systém sám vypočíta reálny počet dní poberania služby.

Zmena v editácii údajov u opakovane posúdených prijímateľov sociálnej služby

Vytvorené: 28. júna 2012 14:18, posledná zmena: 28. júna 2012 14:18
Údaje o prijímateľoch sociálnej služby, ktorým bolo vydané nové rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu z dôvodu opätovného posúdenia zdravotného stavu budú premietnuté do evidencie prijímateľov sociálnej služby (mesačnej evidencie) automaticky. T.j. dátum ukončenia služby poskytovanej na základe pôvodného rozhodnutia  zaznamenáva systém, nie zariadenie! Táto zmena platí od mesiaca jún 2012.

Upozornenie na povinnosť poskytovateľa po prijatí nového klienta do ŠZ, DSS, ZPB, RS

Vytvorené: 12. marca 2012 14:54, posledná zmena: 12. marca 2012 14:57
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný (v zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku) zaslať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a klientom (prijímateľom) najneskôr do 3 dní od jej uzatvorenia. V prípade, že zmluva o poskytovaní sociálnej služby nebude KSK doručená  do posledného dňa v mesiaci, za deň nástupu sa bude považovať dátum doručenia zmluvy vyznačený v podateľni Úradu KSK. T.z., že tento klient sa nepremietne do mesačnej evidencie za príslušný mesiac, na ktorú je priamo naviazané aj financovanie.

Editácia klienta, resp. údajov o klientovi

Vytvorené: 12. marca 2012 14:53, posledná zmena: 12. marca 2012 14:53
Pri editácii klienta (t.z. zadávaní mesačnej úhrady, dátumu ukončenia služby, resp. dátumu začatia poskytovania služby) v mesačnej evidencii je potrebné ukončiť editovanie stlačením tlačidla „uložiť“. V opačnom prípade sa zadaný údaj do evidencie nezapíše.

Zabudli ste prihlasovacie meno alebo heslo? Neviete nahlásiť voľné miesta?

Vytvorené: 14. marca 2011 15:06, posledná zmena: 17. marca 2011 7:39
Pri probléme s prihlásením sa do Registra sociálnych služieb, nahlásení voľných miest a pod. je potrebné kontaktovať Ing. Renátu Čelkovú, e-mail:Renata.Celkova@vucke.sk, ktorá je zodpovednou osobou KSK za register z hľadiska jeho funkčnosti. V e-maile uveďte vaše kontaktné údaje, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby.

Oznam pre obce a mestá v súvislosti s výsledkami volieb

Vytvorené: 7. januára 2011 9:27, posledná zmena: 7. januára 2011 9:27
V zmysle § 65 odst. 4 a 5 Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, upozorňujeme obce a mestá, ktoré sú zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb, vedenom na KSK, na povinnosť do osmich dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností uvedených v § 63 a 64 cit. zákona (v súvislosti s výsledkami volieb do samosprávnych orgánov)

Nahlasovanie voľných miest

Vytvorené: 22. marca 2010 12:18, posledná zmena: 22. marca 2010 12:18
Vzhľadom na skutočnosť, že od 1.1.2010 zabezpečuje KSK poskytovanie sociálnej služby výlučne na základe nahlásených voľných miest v registri poskytovateľov, žiadame o dodržiavanie nasledovného postupu:  vyznačiť zmenu v registri - voľné miesta ihneď po obdržaní žiadosti KSK o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Nie je potrebné čakať, kedy klient do zariadenia fyzicky nastúpipravidelne aktualizovať stav voľných miest (v systéme je často nahlásené voľné miesto napriek skutočnosti, že už bolo obsadené konkrétnym klientom.)

Nahlasovanie voľných miest

Vytvorené: 12. marca 2010 14:15, posledná zmena: 12. augusta 2010 14:03
V týchto dňoch došlo k zmene vo formulári pre nahlasovnie voľných miest v zariadeniach sociálnych služieb: povinným údajom pri nahlásení voľného miesta bude uvedenie priemernej výšky úhrady pre jedného klienta na jeden mesiac za poskytované sociálne služby. Pri nezadaní výšky úhrady systém voľné miesto nenahlási.